Het plannen van een acceptatietest in 4 eenvoudige stappen (2024)

by René Ceelen, on januari 31, 2022

Het starten van jouw volgende gebruikersacceptatietest kan ontmoedigend lijken zonder de juiste tools. Vanaf het begin moeten we begrijpen wat gebruikersacceptatietesten zijn en wat ze niet zijn.

Gebruikersacceptatietesten zijn niet een enkelvoudig proces - het is een proces dat bestaat uit vele onderdelen die testen hoe goed je je software voldoet aan de wensen van de gebruiker. Deze onderdelen kunnen worden vereenvoudigd binnen de juiste context van doelgerichte planning. Elk onderdeel controleert of een oplossing (nieuw of verbeterd) werkt voor de gebruiker aan de hand van specifieke referentiepunten.

Wat betekent dit? Het betekent dat, wanneer het tijd is om de test te plannen, teamleiders begrijpen dat de beste strategie is om gebruik te maken van een gebruikersacceptatietest programma die eenvoudige navigatie biedt en de juiste stappen in de juiste volgorde uitvoert. Het resultaat? Een veelbelovend GAT plan!

Stap 1: De behoefte vaststellen

Het lijkt absurd om een project te starten zonder te bepalen welke behoefte het zal vervullen. En toch gebeurt dit de hele tijd. Teams raken zo verstrikt in de kleine details van het proces, dat ze vergeten om ook effectief een GAT plan met duidelijke doelstellingen te bepalen.

Zonder een krachtige tool voor het testen, kunnen de doelstellingen ofwel slecht geformuleerd, verwarrend of zelfs helemaal niet geformuleerd zijn. Je kunt een test niet omschrijven als "kijken of de boekhoudsoftware werkt". Je moet in plaats daarvan bepalen hoe het welslagen eruit ziet als de behoefte vervuld is. Voorbeeld: "Als een gebruiker een financiële boeking goedkeurt, wordt deze verwerkt in de journaalposten."

Je testdoel moet zo eenvoudig zijn dat je het in één zin kunt omschrijven. Door inzicht te krijgen in de behoefte waaraan moet worden voldaan, begrijpt je team beter hoe ze het testresultaat aan de gebruikers kunnen overbrengen.

Ten slotte kunnen, zodra de doelstelling en de aangegeven behoeften zijn vastgelegd, specifieke tools worden ingezet om de requirements, risico's, testgevallen en afhankelijkheden goed te organiseren.

Stap 2: Kiezen testtool

Er bestaat een ruime keuze aan testtools. Voor het welslagen van je test is het van cruciaal belang dat je bij het uitzoeken van deze tools rekening houdt met het globale GAT plan en begrijpt hoe de juiste tools de behoeften en doelstellingen van het hele project zullen vervullen. Van de overkoepelende concepten tot de gedetailleerde communicatie tussen alle betrokken partijen.

Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een tool die het hele GAT proces kan optimaliseren: requirements-/risicobeheer, ontwerpen testgevallen, plannen testruns, resultatenanalyse en issuemanagement.

Kwalitatieve testtools zullen ook extra functionaliteiten bieden als complete testruns en milestones dupliceren, naast grondige opvolging van resultaten, slimme rapportage, filter- en visualisatiemogelijkheden, intuïtieve gebruikersintegratie en third-party integratie voor formats zoals Jira, DevOps, en Slack.

Stap 3: De juiste vragen stellen

Zoals besproken in onze recente post, "4 belangrijke vragen die je moet stellen bij testplanning", is vragen stellen de basis van elk betrouwbaar testplan. Hoe ziet een geslaagde GAT eruit? Wat zijn de belangrijkste KPI’s, waarschuwingssignalen en risico's? Hoe ontwikkelen we een interactief communicatieplatform voor zowel teamleden als testers? Wat zijn de verwachtingen van de gebruikers? Welke toolkit voldoet het beste aan de behoeften van het project?

Het vraagproces verloopt als een trechter. Het begint met talloze vragen die door elk teamlid gesteld kunnen worden zonder oordeel. Geleidelijk aan worden de prioriteiten bepaald door de vragen, naarmate ze naar beneden “trechteren”. Uiteindelijk verschijnt onderaan de trechter een reeks kernvragen waarmee je naar de volgende stap kunt gaan.

Stap 4: De risico's kennen

Nu je de juiste vragen en hopelijk ook de antwoorden hebt gevonden, kunnen de risico’s worden bepaald. Je behoeftes samen met je risico’s bevorderen het inzicht in de uiteindelijke uitkomst van het project. Je GAT plan en toolkit moeten de testresultaten met de hoogste risicofactoren aanwijzen (operationele of financiële risico's, bijvoorbeeld).

Bij een goed GAT ontwerp zijn alle requirements en risico’s gekoppeld aan de testgevallen. Hierdoor is de keten van testscripts, testresultaten en afgeleide issue’s gesloten. Je hebt hierdoor met één druk op de knop zicht op welke testresultaten een hoog risico hebben of welke issue’s van requirement A een blokkerende status hebben.

Goed requirements- en risicobeheer draagt bij tot het hele GAT project. Vastgestelde requirements en risico's kunnen via dynamische filterfuncties eruit gepikt en gemarkeerd worden, zodat je altijd “kort op de bal” zit. Je project zal over de hele lijn baat hebben bij superieure analyses van testgevallen, testruns, testresultaten en issue’s op basis van je vastgestelde requirements en risico's.

Doorloop deze stappen met de beste testtool en je succes zal worden bepaald door actiegerichte strategieën en tactieken, in plaats van ijle hoop en vage wensen.

TestMonitor kan je team helpen om zich te verdiepen in elk van deze eenvoudige stappen, terwijl we samen aan je GAT plan werken. Download ons gratis e-book, De complete gids voor succesvolle gebruikersacceptatietesten, en begin vandaag nog aan je GAT avontuur.

Het plannen van een acceptatietest in 4 eenvoudige stappen (1)

Het plannen van een acceptatietest in 4 eenvoudige stappen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 6062

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.